EKTHESIKIPOSPRASINIZO2017  

Η iSea ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ!

Η iSea είναι μία νεοσύστατη περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2016 στη Θεσσαλονίκη και σήμερα διατηρεί γραφεία και στην Αθήνα. Τον πυρήνα της αποτελεί μια ομάδα νέων ερευνητών και επιστημόνων με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα με κοινή αγάπη για τα υδάτινα οικοσυστήματα!

Κύριος σκοπός τους είναι η προστασία και η διατήρησή τους μέσα από μια ολιστική προσέγγιση των σύγχρονων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Στην iSea επιπλέον στόχοι είναι, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της πολιτείας, των διαχειριστικών φορέων και της κοινής γνώμης, γύρω από τις περιβαλλοντικές όσο και τις κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που επιτελείται μέσα από την υποβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων και την εφαρμογή μη ορθολογικών πρακτικών και δράσεων. Τα μέλη της iSea έχουν επίσης δεσμευτεί να συμβάλλουν ενεργά στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στοχεύοντας στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ευημερία.

Στην iSea οι δράσεις έχουν αναπτυχθεί γύρω από τους εξής 4 βασικούς πυλώνες:

Α. Τα υδάτινα απορρίμματα με την ανάπτυξη προγραμμάτων που αφορούν τη μείωσή τους και την αντιμετώπιση τοπικών περιβαλλοντικών και δυνητικά κοινωνικών προβλημάτων που πηγάζουν από τη συσσώρευσή τους. Στα πλαίσια του προγράμματος Οργάνωσε τον δικό σου καθαρισμό μέχρι σήμερα έχουν σχηματιστεί ομάδες εθελοντών σε 7 ελληνικές πόλεις (Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Κατερίνη, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Πάτρα) και έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 15 παράκτιους και υποβρύχιους καθαρισμούς με μείωση απορριμμάτων πάνω του ενός τόνου και την αποτύπωση του φορτίου απορριμμάτων. Στα πλαίσια της ίδιας δράσης έχουμε πραγματοποιήσει κοινή έκθεση με το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού σχετικά με την κατάσταση των υδάτινων απορριμμάτων εντός τους πάρκου και πιθανούς τρόπους επίλυσης του προβλήματος.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των υδάτινων απορριμμάτων και κυρίως των πλαστικών που προέρχονται από τη χρήση προϊόντων καθημερινής φροντίδας, συμμετέχουν στην Παγκόσμια καμπάνια του Beat the Microbead του Plastic Soup Foundation. Στόχος είναι να συμβάλλουν στην προώθηση σε Ελλάδα και Κύπρο της εφαρμογής του Beat the Microbead, με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να εντοπίζει προϊόντα που περιέχουν μικροπλαστικά και να αποφεύγει την αγορά τους.

Β. Τα ξενικά είδη, πρόκειται για τα είδη που εμφανίζονται πέρα από τη περιοχή εξάπλωσης με την οποία έχουν συνδεθεί ιστορικά έως σήμερα. Η iSea έχει αναπτύξει το πρόγραμμα έρευνας πολιτών «Σε ξενίζει... Μοιράσου το μαζί μας» όπου ζητά από τους πολίτες να στείλουν φωτογραφίες με ξενικά είδη ή με είδη που δεν αναγνωρίζουν μαζί με την τοποθεσία που τα εντόπισαν. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει αναπτυχθεί συνεργασία με τον IUCN (International Union for Conservation of Nature) και το πρόγραμμα MedMIS με στόχο τη συμβολή στην καταγραφή των ξενικών ειδών στις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας.

Γ. Η αλιεία, ως ένας από τους σημαντικότερους κλάδους του πρωτογενούς τομέα στη χώρα, σημαντικής περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής σημασίας. Είναι απαραίτητο η αλιευτική δραστηριότητα να είναι βιώσιμη μέσα από τη διατήρηση των ιχθυοαποθεμάτων. Η iSea έχει ετοιμάσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα Καταγραφής Δεδομένων για την Ερασιτεχνική Αλιεία σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Ερασιτεχνών Αλιέων και τον Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Καβάλας με στόχο τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για τη μελέτη της ερασιτεχνικής αλιείας στη χώρα μας και την ευαισθητοποίηση της επαγγελματικής κοινότητας των αλιέων. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί την πρώτη συστηματική καταγραφή στην Ελλάδα για την ερασιτεχνική αλιεία, η οποία αποτελεί και υποχρέωση της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δ. Αλληλεπιδράσεις από τη σχέση των ανθρώπων με τα υδάτινα οικοσυστήματα. Με έμφαση της iSEA στη διερεύνηση της σχέσης του ανθρώπου και των ανθρώπινων κοινωνιών με τα υδάτινων οικοσυστήματα, ως αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας με ιδιαίτερη συμβολή στη δημιουργία, επιβίωση και εξέλιξη των κοινωνιών όπως τις γνωρίζουμε σήμερα. Αυτός ο κλάδος αποτελεί μια καινοτομία στην έρευνα της προστασίας η οποία αποσκοπεί στην αποτελεσματική συμβολή για την εξεύρεση λύσεων προς ένα βιώσιμο και αρμονικότερης συνύπαρξης μέλλον. Η αντίληψη των παιδιών για το θαλάσσιο περιβάλλον και Η αντίληψη της κοινής γνώμης για τους καρχαρίες αποτελούν δύο προγράμματα που έχουν ως στόχο τη διερεύνηση της αντίληψης και της γνώσης επιμέρους κοινωνικών ομάδων για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τους θαλάσσιους οργανισμούς. Και τα δύο προγράμματα λειτουργούν ως προπομποί για τη δημιουργία προσαρμοσμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών συμμετείχαν μέχρι σήμερα πάνω από 15.000 άτομα από 102 χώρες και έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με περιβαλλοντικές οργανώσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Αναπόσπαστο στοιχείο της φιλοσοφίας της iSea είναι και η κοινωνική διάδραση. Στο πλαίσιο αυτό, προσπαθεί να αναδιαμορφώσει κατάλληλα τις δράσεις ώστε να απευθύνονται και σε επιμέρους κοινωνικές ομάδες. Το πρόγραμμα Ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εμπλοκής μαθητών απευθύνεται σε όλες τις σχολικές τάξεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε σύγχρονα περιβαλλοντικά θέματα μέσα από τη σύνδεση της γνώσης που ήδη κατέχουν και την ανάπτυξη ομαδικών διαδραστικών παιχνιδιών.Βρείτε την iSea στο Facebook ΕΔΩ!


Επίσημη ιστοσελίδα της iSea: www.isea.com.gr

Ads

Το prasinizo.gr στο Facebook